www.FORMANOWICZ.pl

Formanowiczowie z Wielkopolski - genealogia rodzinna

Biografie

Przedstawiam poniżej zestawienie biografii osób z rodziny Formanowiczów, które swoimi losami i osiągnięciami wybiły się ponad przeciętność. Autorem biografii ks. Leona Formanowicza jest p. Mieczysław Formanowicz a autorką biografii prof. Stefanii Fórmanowicz, jest p. Barbara Mizerko (moje w nich są uzupełnienia). Pozostałe biogramy są w całości mojego autorstwa. Wszystkie opisywane osoby z jednym wyjątkiem są Formanowiczam (Fó-, Fu-). Tym wyjątkiem jest Stefan (Telesfor) Dybizbański, karmelita - uczestnik powstania styczniowego 1863/64. Znaczenie jego osoby dla rodziny Formanowiczów z Buku, wynika z treści biogramu.

Biografie są prezentowane w kolejności chronologicznej, według daty urodzin opisywanej w nich osoby. Pierwszą pozycję w poniższym zestawieniu zajmuje lista biograficzna 16. uczestników Powstania Wielkopolskiego spośród (Fó-, Fu-) Formanowiczów.


Fó-, Fu-, i Formanowiczowie w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 r.

Lista biograficzna 16. uczestników Powstania Wielkopolskiego z rodziny Fó-, Fu-, i Formanowiczów.


Antoni PierwszyGrosz Formanowicz (1680 - 1732) - fakty i przypuszczenia
Najstarszy z Formanowiczów z Buku.


Walenty Formanowicz (1715 - 1776) - kołodziej z Buku
Syn Antoniego.


Jan Formanowicz (1718 - 1780 /?/) - kołodziej z Buku i Gostynia
Syn Antoniego. Osoba łącząca dwie gałęzie rodowe drzewa genealogicznego Formanowiczów: bukowską i gostyńską.


Ks. zakonny (Ojciec) Jan Formanowicz (1745 - 1808) - zakonnik i przeor klasztoru OO. Cystersów oraz proboszcz parafii pw. św. Andrzeja w Przemęcie
Syn Jana Formanowicza, kołodzieja z Buku i Gostynia. Pierwszy z trzech znanych księży w rodzie Formanowiczów.


Marcin Formanowicz (1795 - 1857) - szewc z Buku. Powstaniec listopadowy 1830/31 r.
Bogato udokumentowane losy Marcina Formanowicza. Omówiono w szczególności zabiegi rodziny i władz pruskich mające na celu uwolnienie Marcina z karnej służby w armii carskiej, do której trafił jako jeniec po powstaniu listopadowym 1830/31 r.


Stanisław Formanowicz (1806 - 1851) - powstaniec listopadowy z Ociąża
Drugi z Formanowiczów biorący udział w powstaniu listopadowym 1830/31 r.


o. Telesfor (Stefan) Dybizbański (1822 - 1895) - ksiądz zakonny, karmelita

Kaznodzieja i patriota. Uczestnik powstania styczniowego 1863/64 r. Postać legendarna dla Formanowiczów z Buku.


Wincenty Furmanowicz (1836 - 1910) - powstaniec styczniowy z Poznania
Osoba o niezwykle bogatym życiorysie. W młodości więzień pruskich zakłądów karnych, uciekł do Królestwa Polskiego i wziął udział w powstraniu styczniowym 1863/64 r. Ujęty przez Rosjan, otrzymał kilkunastoletnią karę zsyłki wgląb Rosji. Po odbyciu kary odesłany przez Rosjan do Poznania, w ostatnich latach życia odbył "zaległą" karę więzienia w Rawiczu.


ks. Antoni Fórmanowicz (1836 - 1913) - proboszcz w Czerlejnie
Kapłan, społecznik i patriota. Działał m.in. w Grodzisku Wlkp., Pogorzelicy i Czerlejnie.


Jan Formanowicz (1848 - 1902) - nauczyciel z Siemowa pod Gostyniem

Wybitny pedagog i patriota. Nauczyciel m.in. Stanisława Helsztyńskiego.


ks. Leon Formanowicz (1878 - 1942) - kanonik katedry prymasowskiej w Gnieźnie

Wybitny bibliotekarz, archiwista i patriota. Biografia napisana przez bratanka ks. Leona, p. Mieczysława Formanowicza.


Wacław Formanowicz (1886 - ?) - uczestnik wojny polsko-bolszewickiej
Ppor. w 205. Ochotniczym Pułku Piechoty im. Jana Kilińskiego, dowódca kompanii.


Henryk Furmanowicz (1903 - 1976) - nauczyciel muzyki, dyrygent i organizator chórów

Wybitny pedagog i muzyk.


Stefania Fórmanowicz (1909 - 1980) - profesor gimnazjum i liceum w Kościanie

Ceniony pedagog. Nauczycielka na tajnych kompletach w czasie II wojny światowej. Autorką biografii jest p. Barbara Mizerko.


Józef, Roman Formanowicz (1913 - 1995) - żołnierz armii gen. Andersa
Pochodzący z Krobi plut. w 6. Kresowym Pułku Artylerii Lekkiej. Uczestnik walk pod Monte Cassino.

Copyright ©Mariusz Formanowicz, 2005 - 2013