www.formanowicz.pl [start]

 

JANUSZ BRZOZOGŁOWY (? - 1425), starosta bydgoski i kasztelan lędzki.

 

w cytowanym liście z 14.04.1418 r. podpisany w języku niemieckim jako :

 

„Hannes Birkenhaupt

hauptman von Bromberg”

 

(Bromberg, czyli Bydgoszcz)

 

 

      Potomek starego rodu Grzymałów. Jego data urodzenia nie jest znana. Wspomniany po raz pierwszy przez Jana Długosza : „...castrum regium Bidgoscza Janussio Brzozoglowy, militi audaci et jortunato, dedit in tenutam.  W począt­kowym okresie wielkiej wojny polsko-krzyżackiej przebywał na dworze króla Zygmunta Luksemburskiego. Na wieść o konflikcie zbrojnym Polski z Zakonem i wobec narastania antagonizmów pomiędzy królem polskim a królem rzymskim i węgierskim Zygmuntem Luksemburskim, powrócił wraz z Zawiszą Czarnym i innymi sławnymi rycerzami do kraju. Nie był jednak uczestnikiem bitwy pod Grunwaldem. Nadanie Januszowi Brzozogłwemu starostwa bydgoskiego odbyło się wczesną wiosną 1410 r. Zmarł prawdopodobnie w 1425 roku, a jego na­stępcą na stanowisku starosty bydgoskiego został Dobiesław Puchała.

Działalność Janusza Brzozogłowego jako starosty bydgoskiego przypadła na okres wieloletnich konfliktów polsko-krzyżackich i została przez nie zdominowana. Większość spośród stosunkowo licznych przekazów źródłowych mówiących o nim dotyczy sporów i walk nadgranicznych. Na podstawie tych dość jednostronnych, a nawet niekiedy stronniczych źródeł, pochodzących bądź to od krzyżackich urzędników, bądź też od nie­go samego, niełatwo jest obiektywnie ocenić jego działalność. Nie powin­no jednak ulegać wątpliwości, że król Jagiełło, powierzając mu w tak trudnym okresie to bardzo ważne dla kraju starostwo, nie zawiódł się. Janusz Brzozogłowy był bardzo wytrwałym, sumiennym i odważnym obrońcą powierzonego mu odcinka granicy kujawskiej. Wprawdzie nie­małą część okresu swego urzędowania spędził na koniu, w walce, jednak z niektórych jego listów widoczne jest umiłowanie pokoju i pragnienie tworzenia mieszkańcom tego regionu — po obu stronach granicy pań­stwowej - warunków spokojnej egzystencji.

 

Na podstawie :

Antoni Czacharowski, „Janusz Brzozogłowy- na straży granicy polsko-krzyżackiej (1410—1425)”, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia XXVI  - Nauki Humanistyczno-Społeczne - Zeszyt 240 - 1992