www.formanowicz.pl [start]

 

Swenchimię Svench to polskie Święch, (np. Święch 1375; Swench, qui morabatur sub castro 1377; Swench de Parce 1398; Molendinator Swench de Rokitnicz 1406; …Bartholomei Swench, concivis Poznaniensis 1448 (w: Słownik staropolskich nazw osobowych, 1977, pod red. W. Taszyckiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, tom V, s. 384-386).

Zapis przez w” jest tu tylko zapisem graficznym, pisano także zamiennie przez v. Imię Święch może być także skróceniem od dwuczłonowego imienia słowiańskiego Świętosław: Święt(o)- ‘święty’ oraz – sław  „sława”, w średniowiecznych źródłach polskich poświadczone od XII w. jako Świętosław (1198 r.). Imię to należało do popularnych w średniowieczu i utrzymało się w Polsce do XVIII w., dłużej niż inne tego rodzaju rodzime imiona. Od tego imienia pochodzi między innymi nazwisko Święch.

 

Autorką wyjaśnień jest :

 

dr Małgorzata Magda-Czekaj

Pracownia Antroponimiczna

Instytutu Języka Polskiego                                                       

Polskiej Akademii Nauk

Zakład Onomastyki

Al. Mickiewicza 31

31-120 Kraków